Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Data publikacji: 05.07.2013r.

Nr ref.: DKP.2110.15.2013

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko:  DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Informacje dodatkowe: umowa o pracę.

 

Zakres podstawowych czynności

 1. Udział w budowaniu i wdrażaniu systemu odpadów komunalnych oraz udział w jego późniejszej obsłudze.
 2. Analizowanie i monitorowanie nieruchomości wprowadzanych do systemu ZM GOAP w zakresie prawidłowej realizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 3. Współpraca z podmiotami odbierającymi odpady komunalne i nadzór nad prawidłowym realizowaniem przez te podmioty zadań określonych w umowie.
 4. Współpraca z regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych.
 5. Prowadzenie zestawień ilościowych i jakościowych odpadów.
 6. Wykonywanie wszelkich analiz i sprawozdawczości na potrzeby działu i Zarządu Związku.

 

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Staż pracy min. 2 lata.
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe

 1. Preferowany kierunek wykształcenia: ochrona środowiska, ekonomia.
 2. Kursy i szkolenia z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami.
 3. Doświadczenie w pracy w obszarach związanych z zakresem czynności.
 4. Znajomość przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach.
 5. Obsługi komputera (pakiet Office, Internet, aplikacje webowe) i urządzeń biurowych.
 6. Prawo jazdy kat. B.
 7. Wysokie poczucie odpowiedzialności i zaangażowania.
 8. Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu.
 9. Umiejętność pracy zespołowej.
 10. Silna motywacja i zaangażowanie.
 11. Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych.

 

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • Podanie (list motywacyjny);
 • Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenie);
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza korzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 poz. 1458).

 

Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • Praca w wymiarze pełnego etatu.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

 

Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty,  prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.07. 2013r. włącznie (do godziny 15.30) w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją „Nabór na stanowisko ds. gospodarki komunalnej”.

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej.

 

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133 poz. 883).

 

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty oraz, że nadesłane oferty nie będą odsyłane.

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Walerian Ignasiak
  data publikacji: 2013-07-05 13:32
 • zmodyfikował: Walerian Ignasiak
  ostatnia modyfikacja: 2013-07-05 13:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12393
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-07-05 13:37:04