Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

 

Data publikacji: 12.04.2013r.

Nr ref.: ZMGOAP - 13 /13

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko:  DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MONITORINGU

Informacje dodatkowe: umowa o pracę.

 

Zakres podstawowych czynności

 

 1. Obsługa i nadzór nad prawidłowością funkcjonowania systemu gospodarki odpadów komunalnych na obszarze działalności Związku w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie.
 2. Obsługa aplikacji systemu informatycznego w zakresie działalności działu w tym:
  a. udział w budowaniu i aktualizowaniu bazy danych właścicieli nieruchomości, płatników, firm odbierających odpady komunalne
  b. wprowadzanie do systemu  deklaracji oraz korekt deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  c. monitorowanie nieruchomości w celu ustalenia prawidłowości gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na obszarze działalności Związku
  d. monitorowanie i rozliczanie  firm odbierających odpady komunalne z nieruchomości pod względem jakości wykonania usługi oraz przestrzegania harmonogramu odbioru
  e. wystawianie Decyzji administracyjnej w przypadku niezłożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości lub w przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych w deklaracji.
 3. Prowadzenie korespondencji i pełnej dokumentacji dotyczących właścicieli nieruchomości oraz firm odbierających odpady komunalne z nieruchomości zgodnie obowiązującą w Związku instrukcją kancelaryjną.
 4. Obsługa klienta (właścicieli nieruchomości oraz firm obsługujących odbiór odpadów komunalnych w danym sektorze) w zakresie bieżących spraw wynikających z zakresu działalności Działu Gospodarki Komunalnej.

 

 

Wymagania obowiązkowe

 

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Znajomość przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach.
 3. Wysoki poziom umiejętności obsługi klienta.
 4. Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne.
 5. Umiejętność samodzielnego organizowania pracy i samodzielność w działaniu.
 6. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.
 7. Prawo jazdy kat. B.
 8. Nienaganna kultura osobista.
 9. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
 10. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Wymagania dodatkowe

 

 1. Preferowany kierunek wykształcenia : ochrona środowiska, marketing, administracja.
 2. Wysokie poczucie odpowiedzialności i zaangażowania.
 3. Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu.
 4. Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych.

 

Wymagane dokumenty

 

 • Życiorys (CV);
 • Podanie (list motywacyjny);
 • Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza korzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 poz. 1458).

 

Proces rekrutacji obejmuje

 

 • analizę dokumentów aplikacyjnych;
 • wywiad kwalifikacyjny.

 

Inne dokumenty

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 

 • Praca poza siedzibą pracodawcy, w Gminach należących do Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

(w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

 

Składanie ofert

 

Oferty, zawierające wymienione dokumenty,  prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia:

22.04. 2013r.

 

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133 poz. 883).

 

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13245
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-04-12 14:50