Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Data publikacji: 12.05.2016 r.

Nr ref.: DO.2110.6.2016

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko: RADCA PRAWNY

Informacje dodatkowe: umowa o pracę,

Liczba etatów: 2 stanowiska na 1/2 etatu

 

Zakres podstawowych czynności:

 1. Obsługa prawna i doradztwo prawne dla Zarządu oraz pracowników Biura Związku (szczególnie w zakresie prawa
  i postępowania administracyjnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa podatkowego).
 2. Sporządzanie opinii prawnych i projektów aktów prawnych.
 3. Aprobata prawna dokumentów (projektów: umów, zarządzeń, uchwał, porozumień, regulaminów) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Udział w negocjowaniu warunków umów.
 5. Występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniach sądowych, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi.
 6. Przygotowywanie pism procesowych.
 7. Bieżące monitorowanie zmian aktów prawnych i procesu legislacyjnego związanego z funkcjonowaniem Związku.
 8. Udział w przedsięwzięciach wskazanych przez przełożonych.
 9. Realizacja innych zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku.

 

Wymagania obowiązkowe:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawo;
 3. Uprawnienie do wykonywania zawodu radcy prawnego, potwierdzone wpisem na listę radców prawnych;
 4. Nienaganna kultura osobista;
 5. Nieposzlakowana opinia;
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 8. Min. 5-letnie doświadczenie w świadczeniu usług jako radca prawny na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub związków międzygminnych.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych lub w administracji publicznej;
 2. Bardzo dobra znajomość tematyki związanej z funkcjonowaniem związku międzygminnego do którego zadań należy gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także przepisów dotyczących finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania egzekucyjnego w administracji;
 3. Kursy i szkolenia specjalistyczne związane z zadaniami realizowanymi na stanowisku pracy oraz pożądanymi kompetencjami;
 4. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office, Internet, aplikacje webowe) i urządzeń biurowych;
 5. Prawo jazdy kat. B;
 6. Zaangażowanie, sumienność i dyscyplina pracy;
 7. Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i komunikacyjne;
 8. Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu;
 9. Zdolność do realizacji kilku zadań jednocześnie.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • podanie (list motywacyjny);
 • kopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych;
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności
  (dyplom ukończenia studiów prawniczych; wpis na listę radców prawnych
  oraz inne dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
  (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  29 sierpnia 1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  Ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych.

 

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w wymiarze 1/2 etatu;
 • praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych;
 • praca na terenie wszystkich gmin tworzących Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać osobiście
lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43,
61-119 Poznań
w terminie do dnia: 23.05.2016 r. włącznie (do godziny 15:30), z powołaniem numeru oferty.

 

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.

 

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-05-12 14:25
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-13 07:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9886
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-05-13 07:57:24