Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Data publikacji: 24.01.2017 r.

Nr ref.: DO.2110.6.2017

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko: Inspektor ds. monitoringu elektronicznego i kontroli 

Informacje dodatkowe: umowa o pracę

Liczba etatów: 1

ZAKRES PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI:

1.   Administrowanie aplikacją „Monitoring i Kontrola Systemów Identyfikacji” (MKSI).

2.   Zarządzanie kontami użytkowników i uprawnieniami w aplikacji MKSI.

3.   Kontrola poprawności funkcjonowania MKSI.

4.   Tworzenie zgłoszeń serwisowych dotyczących problemów z funkcjonowaniem MKSI.

5.   Generowanie i przetwarzanie informacji z dostępnych źródeł i zasobów ZM GOAP na potrzeby funkcjonowania Działu.

6.    Przeprowadzenie monitoringu elektronicznego, identyfikacja zdarzeń i przekazywanie ich do właściwych komórek organizacyjnych Biura.

7.    Współpraca przy tworzeniu dokumentacji technicznej dot. MKSI.

8.   Naliczanie kar umownych wynikających z przeprowadzonych kontroli oraz wizji, a także wynikających z nadzoru nad aplikacją MKSI.

9.   Planowanie i udział w kontrolach oraz wizjach wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z aktów prawa miejscowego.

 

Wymagania obowiązkowe:

1.   Wykształcenie wyższe.

2.   Minimum 2 lata stażu pracy.

3.   Prawo jazdy kat. B.

4.   Znajomość Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

5.   Umiejętność bardzo dobrej obsługi MS Excel.

6.   Znajomość przepisów następujących aktów prawnych: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Ustawa o odpadach, Prawo ochrony środowiska.

7.   Nieposzlakowana opinia.

8.   Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9.   Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

             1.    Dodatkowym atutem będzie znajomość obsługi aplikacji takich jak: MS Office 365 z webowymi wersjami Worda, Excela, aplikacji typu CRM/ERP, ticketowej do zarządzania zapytaniami, śledzenia przebiegu spraw oraz udzielania odpowiedzi.

2.   Zdolność analitycznego myślenia.

3.   Wysokie poczucie odpowiedzialności i zaangażowania.

4.   Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i komunikacyjne.

5.   Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu.

6.   Zdolność do realizacji kilku zadań jednocześnie.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • podanie (list motywacyjny);
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych.

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w wymiarze pełnego etatu;
 • praca na terenie wszystkich gmin tworzących Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
 • praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych. 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%. 

Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia: 03.02.2017 r. włącznie (do godziny 15:30), z powołaniem numeru oferty.

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.).

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Magdalena Kostowiecka
  data publikacji: 2017-01-24 21:51
 • zmodyfikował: Magdalena Kostowiecka
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-25 14:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8584
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-02-17 12:38:13