Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Data publikacji: 12.12.2017 r.

Nr ref.: DO.2110.33.2017

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko: PODINSPEKTOR W ZESPOLE KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

Informacje dodatkowe: umowa o pracę.

ZAKRES PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI:

 1. Księgowanie dokumentów finansowo-księgowych.
 2. Kontrola realizacji planu dochodów.
 3. Dokonywanie księgowań dochodów podatkowych Związku na podstawie zbiorczych zestawień z Oddziału Księgowości Podatkowej oraz uzgadnianie sald dotyczących przychodów.
 4. Prowadzenie ewidencji należności nieściągalnych oraz zagrożonych (w tym monitoring podmiotów postawionych w stan upadłości, likwidacji).
 5. Uzgadnianie i potwierdzanie sald płatników.
 6. Przygotowanie danych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych RB-27s oraz  RB-N.
 7. Sprawdzanie zgodności kosztów ustalonych przez Urzędy Skarbowe z tytułu opłaty
  za czynności egzekucyjne od zrealizowanych tytułów wykonawczych.
 8. Kontrola i weryfikacja sald i obrotów kont księgowych dotyczących dochodów Związku.
 9. Dokonywanie zwrotów nadpłat z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami dokonanych przez podatników jak również zwrotów wpłat nienależnych.
 10. Wspomaganie i organizacja pracy zespołu w zakresie działań windykacyjnych.

 

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie średnie (preferowane wyższe).
 2. Preferowany kierunek wykształcenia: ekonomiczne lub prawno-administracyjne.
 3. Znajomość przepisów następujących aktów prawnych: Ustawy o rachunkowości, Ustawy o finansach publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ustawy ordynacja podatkowa.
 4. Doświadczenie zawodowe w dziale księgowości lub windykacji administracyjnej.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w zakresie obsługi interesantów;
 2. umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów, regulujących sprawy na zajmowanym stanowisku;
 3. obowiązkowość i systematyczność oraz samodzielność w podejmowaniu decyzji;
 4. fachowość i profesjonalizm w działaniach;
 5. bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office);
 6. wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz interpersonalne;
 7. nienaganna kultura osobista.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • podanie (list motywacyjny);
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności
  (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych. 

 

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w wymiarze pełnego etatu;
 • praca w siedzibie Biura Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”;
 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
(w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia: 27.12.2017 r. włącznie (do godziny 15:30), z powołaniem numeru oferty.

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.).

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Magdalena Kostowiecka
  data publikacji: 2017-12-12 20:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6638
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-12-12 20:11:10