Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KARTA DUŻEJ RODZINY

Kto może skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącego rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny?

Z powyższego zwolnienia może skorzystać właściciel nieruchomości, który spełnił następujące warunki:

 • złożył do ZM GOAP prawidłowo wypełnioną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której ujął zamieszkującą na nieruchomości rodzinę składającą się z co najmniej 6 osób posiadających Kartę Dużej Rodziny;
 • zadeklarował selektywny sposób gromadzenia odpadów komunalnych;
 • dołączył do deklaracji załącznik DOP-3 (wykaz numerów Kart Dużej Rodziny dotyczący rodzin wielodzietnych zamieszkujących nieruchomość).

Jaka jest wysokość zwolnienia?

Zwolnienie ustalono ponad kwotę przekraczającą:

 • w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się więcej niż 4 lokale mieszkalne - 125,00 zł;
 • w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się nie więcej niż 4 lokale mieszkalne - 140,00 zł.

Oznacza to, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się jedynie za 5 osób będących członkami rodziny wielodzietnej zamieszkujących daną nieruchomość, a każda szósta i kolejna osoba w wyżej wymienionej rodzinie nie powoduje wzrostu miesięcznej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od kiedy przysługuje zwolnienie?

Zwolnienie przysługuje od momentu złożenia prawidłowo wypełnionej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z prawidłowo wypełnionym załącznikiem DOP-3. W przypadku złożenia deklaracji bez załącznika DOP-3 zwolnienie nie może być zastosowane.

W jaki sposób wypełnić załącznik DOP-3?

 • w polu „Załącznik do deklaracji złożonej w dniu …..” należy wpisać datę deklaracji, której dotyczy wskazany Załącznik;
 • w polu „Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne:….” należy wskazać adres wskazany w deklaracji w części C;
 • w polu „Numer Karty Dużej Rodziny” należy podać numery kart wszystkich członków rodziny wielodzietnej zamieszkujących daną nieruchomość;
 • pola „Ulica”, „Numer domu”, „Numer lokalu” dotyczą właścicieli nieruchomości wielolokalowych (np. spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe). W tych przypadkach, aby zastosować zwolnienie należy wykazać numery kart z podziałem na lokale;
 • w dolnej części załącznika należy każdorazowo wskazać miejscowość, datę oraz złożyć podpis. W przypadku złożenia kilku załączników należy na każdym z nich wskazać miejscowość, datę oraz złożyć podpis.

Jak prawidłowo wypełnić część D.1. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zastosowania zwolnienia?

W kolumnie c w części D.1. należy wskazać liczbę osób, którym nie przysługuje zwolnienie, tj. liczbę osób, na podstawie której należy obliczyć wysokość opłaty. W kolumnie d należy wpisać liczbę osób objętych zwolnieniem, tj. każdą szóstą i kolejną osobę wchodzącą w skład rodziny wielodzietnej. Dla tych osób nie należy obliczać opłaty, jednak muszą być one wykazane w deklaracji. Opłata stanowi iloczyn wartości z kolumny „c” i „e”.

Przykład 1: Na nieruchomości zamieszkuje rodzina 8-osobowa i każda z osób posiada Kartę Dużej Rodziny. Część D.1. deklaracji należy wypełnić w następujący sposób:

Ponadto do deklaracji należy dołączyć załącznik DOP-3, w którym należy wskazać numery Kart Dużej Rodziny wszystkich 8 osób.

Przykład 2: Na nieruchomości znajdują się 2 lokale. W pierwszym zamieszkuje rodzina 5-osobowa, a w drugim rodzina 8-osobowa. Każda z osób posiada Kartę Dużej Rodziny. W takim przypadku część D.1. deklaracji należy wypełnić w następujący sposób:

Ponadto do deklaracji należy dołączyć załącznik DOP-3, w którym należy wskazać numery Kart Dużej Rodziny wszystkich członków rodziny 8-osobowej. Nie ma potrzeby podawania numerów Kart Dużej Rodziny członków rodziny 5-osobowej, gdyż nie spełnia ona warunków do otrzymania zwolnienia (liczba osób w tej rodzinie jest mniejsza niż 6).

Przykład 3: Na nieruchomości znajduje się 10 lokali - 8 z nich to lokale 2-osobowe, w dziewiątym zamieszkuje rodzina 6-osobowa, a w dziesiątym rodzina 10-osobowa. Każda osoba posiada Kartę Dużej Rodziny. W takim przypadku część D.1. deklaracji należy wypełnić w następujący sposób:

Ponadto do deklaracji należy dołączyć załącznik DOP-3, w którym należy wskazać numery Kart Dużej Rodziny wszystkich członków rodziny 6-osobowej i rodziny 10-osobowej. Jeśli osoby z lokali 2-osobowych posiadają Karty Dużej Rodziny, nie ma potrzeby podawania ich numerów, gdyż nie spełniają ona warunków do otrzymania zwolnienia (liczba osób w tych rodzinach jest mniejsza niż 6).

Przykład 4: Na nieruchomości zamieszkuje rodzina 10-osobowa, ale tylko 8 osób posiada Kartę Dużej Rodziny.  W takim przypadku część D.1. deklaracji należy wypełnić w następujący sposób:

Ponadto do deklaracji należy dołączyć załącznik DOP-3, w którym należy wskazać numery Kart Dużej Rodziny wszystkich 8 osób, które posiadają Kartę Dużej Rodziny.

 

Metryka

 • opublikował: Magdalena Kostowiecka
  data publikacji: 2021-12-30 13:13
 • zmodyfikował: Magdalena Kostowiecka
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-30 13:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1905
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-30 13:16:49