Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Data publikacji: 22.07.2013r.

Nr ref.: DKP. 2110.17.2013

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko:  DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

Informacje dodatkowe: umowa o pracę.

 

Zakres podstawowych czynności

 1. Bieżące księgowanie i rozliczanie dokumentów finansowo – księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Uzgadnianie kont dla potrzeb przygotowania sprawozdań budżetowych i finansowych.
 3. Sporządzanie sprawozdań budżetowych.
 4. Przygotowywanie danych do sporządzania analiz finansowych.
 5. Sporządzanie analiz finansowych na potrzeby Zarządu Związku.
 6. Obsługa systemu bankowości elektronicznej, dokonywanie płatności.
 7. Rozliczanie delegacji służbowych.
 8. Rozliczanie zaliczek.

 

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Staż pracy minimum 2 lata.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Wymagania dodatkowe

 1. Znajomość następujących regulacji prawnych: ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawa o sprawozdawczości budżetowej.
 2. Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub inne z zakresu finansów.
 3. Doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z zakresem czynności w jednostce samorządu terytorialnego.
 4. Nienaganna kultura osobista i wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne.
 5. Umiejętność analitycznego myślenia i prezentowania efektów pracy.   
 6. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.
 7. Umiejętność samodzielnego organizowania pracy i ustalania priorytetów.
 8. Wysokie poczucie odpowiedzialności i zaangażowania.
 9. Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu.
 10. Silna motywacja i zaangażowanie.

 

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • podanie (list motywacyjny);
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenie);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza korzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 poz. 1458).

 

Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca biurowa, przy komputerze;
 • siedziba pracodawcy dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda;
 • praca w wymiarze pełnego etatu.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

(w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

 

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty,  prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.08. 2013r. włącznie (do godziny 15.30) w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją „Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej”.

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej.

 

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133 poz. 883).

 

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty oraz, że nadesłane oferty nie będą odsyłane.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9904
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-07-22 16:36:53