Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

 

Data publikacji: 16.03.2017 r.

Nr ref.: DO.2110.13.2017

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko: Podinspektor ds. administracyjnych

Informacje dodatkowe: umowa o pracę

Liczba etatów: 1

Zakres podstawowych czynności:

 1. Realizacja zadań z zakresu administracji, w tym zaopatrzenie w niezbędne dla funkcjonowania Biura materiały i usługi, gospodarowanie i utrzymanie mienia oraz nadzór nad organizacją prac naprawczych, eksploatacyjnych oraz serwisowych.
 2. Nadzór nad realizacją umów związanych z administracją. 
 3. Opracowywanie faktur.
 4. Udział w tworzeniu budżetu, stały nadzór nad realizacją budżetu.
 5. Opracowywanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych.
 6. Współpraca przy organizowaniu spotkań i posiedzeń Zgromadzenia, spotkań i posiedzeń Komisji Rewizyjnej oraz spotkań i posiedzeń Zarządu ZM „GOAP”.
 7. Aktualizacja strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Związku.

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Umiejętność organizacji pracy i ustalania priorytetów.
 3. Nienaganna kultura osobista.
 4. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office) oraz aplikacji webowych.
 5. Znajomość przepisów następujących aktów prawnych: Statutu Związku Międzygminnego oraz Uchwał Zgromadzenia.
 6. Znajomość przepisów następujących aktów prawnych: ustawa Prawo Zamówień Publicznych, ustawa o finansach publicznych oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt.
 7. Znajomość Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.
 8. Nieposzlakowana opinia.
 9. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 10.  Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w administracji publicznej.
 2. Umiejętność sprawnego pisania na komputerze.
 3. Umiejętność obsługi MS Excel, formularzy on-linowych, przeglądarek internetowych.
 4. Wysokie poczucie odpowiedzialności i zaangażowania.
 5. Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i komunikacyjne.
 6. Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu.
 7. Zdolność do realizacji kilku zadań jednocześnie.
 8. Prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • podanie (list motywacyjny);
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności         (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu  rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 r. o ochronie  danych  osobowych i ustawą z dnia  21 listopada 2008r. o  pracownikach samorządowych.

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w wymiarze pełnego etatu;
 • praca na terenie wszystkich gmin tworzących Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
 • praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych. 

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%. 

Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia: 27.03.2017 r. włącznie (do godziny 15:30), z powołaniem numeru oferty.

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.).

 Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Magdalena Kostowiecka
  data publikacji: 2017-03-16 15:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5901
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-03-16 14:58