Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

 

Data publikacji: 30.11.2018 r.

Nr ref.: DO.2110.51.2018

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko: ds. księgowości podatkowej

Informacje dodatkowe: umowa o pracę na zastępstwo

ZAKRES PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI:

 1. Prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej podatków i opłat, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami, stanowiących dochody Związku.
 2. Rozliczanie wpłat dokonywanych przez płatników.
 3. Wystawianie postanowień o sposobie zarachowania wpłaty.
 4. Kontrola sald należności, w tym w szczególności przeterminowanych, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podejmowanie czynności zmierzających do ich minimalizacji .
 5. Analiza oraz wystawianie upomnień dotyczących zaległości w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadam
 6. Uzgadnianie i potwierdzanie sald płatników.
 7. Wydawanie zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych lub ich braku.
 8. Sporządzanie tytułów wykonawczych oraz ich ewidencja w celu przekazania do Zespołu Egzekucji oraz do Urzędów Skarbowych na terenie kraju w celu ściągnięcia należnych kwot w drodze egzekucji administracyjnej.
 9. Sprawdzanie zgodności kosztów ustalonych przez Urzędy Skarbowe z tytułu opłaty
  za czynności egzekucyjne od zrealizowanych tytułów wykonawczych.
 10. Aktualizacja ewidencji tytułów wykonawczych znajdujących się w Zespole Egzekucji
  oraz w Urzędach Skarbowych w związku z dokonywaniem wpłat bezpośrednio
  na rachunek bankowy Związku lub zwracanych bez realizacji oraz ponowne drukowanie tytułów wykonawczych po wprowadzeniu zmian.
 11. Sporządzanie zażaleń na postanowienia naczelników urzędów skarbowych
  i przekazywanie ich do Izb Skarbowych.
 12. Wydawanie postanowień z zakresu prowadzonej windykacji opłat z tytułu gospodarowania odpadami.
 13. Wspomaganie zespołu w zakresie działań windykacyjnych.
 14. Sporządzanie sprawozdań  w zakresie prowadzonych spraw.
 15. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie średnie.
 2. Znajomość przepisów następujących aktów prawnych: Ustawy o rachunkowości, Ustawy o finansach publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Ustawy ordynacja podatkowa oraz Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Wykształcenie wyższe, preferowany kierunek wykształcenia: ekonomiczne lub prawno-administracyjne.
 2. 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub doświadczenie zawodowe w księgowości.
 3. Doświadczenie w zakresie obsługi interesantów.
 4. Umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów, regulujących sprawy na zajmowanym stanowisku.
 5. Obowiązkowość i systematyczność oraz samodzielność w podejmowaniu decyzji.
 6. Fachowość i profesjonalizm w działaniach.
 7. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office).
 8. Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz interpersonalne.
 9. Nienaganna kultura osobista.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • podanie (list motywacyjny);
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych  osobowych i ustawą z dnia  21 listopada 2008r. o  pracownikach samorządowych.

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w wymiarze pełnego etatu;
 • praca na terenie wszystkich gmin tworzących Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
 • praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych. 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%. 

Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia: 10.12.2018 r. włącznie (do godziny 15:30), z powołaniem numeru oferty.

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawa: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych jest Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z siedzibą przy ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz art. 6 (1) lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO”.
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: ds. księgowości podatkowej.
 4. Inspektorem Ochrony Danych w Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z siedzibą przy ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań jest Pan Tomasz Surdyk (kontakt: iod@goap.org.pl)
 5. Posiadają Państwo prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

- sprostowania swoich nieprawidłowych danych

- żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

- żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych
w art. 21 RODO;

- przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

 1. Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu.
 2. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, w trakcie przeprowadzania rekrutacji.
 3. Jeżeli uważają Państwo, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie
  z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Magdalena Kostowiecka
  data publikacji: 2018-11-30 11:10
 • zmodyfikował: Magdalena Kostowiecka
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-07 07:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7460
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-01-07 07:20:39