Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Data publikacji: 09.06.2014

Nr ref.: DKP.2110.11.2014

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko:  DS. EGZEKUCJI

Informacje dodatkowe: umowa o pracę. 

Zakres podstawowych czynności:

 1. Prowadzenie rejonu egzekucyjnego.
 2. Podejmowanie wszelkich czynności zmierzających do zastosowania i realizacji środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 17 czerwca 1966r. z późn.zm).
 3. Prowadzenie egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Orzekanie w sprawach egzekucji administracyjnej.
 5. Przeprowadzanie kontroli u dłużnika zajętej wierzytelności.
 6. Spisywanie protokołów i dokonywanie ustaleń dotyczących stanu majątkowego dłużnika.
 7. Kompletowanie i wydawanie służby, wypełnianie arkuszy przydziałowych służby i terminowe jej rozliczanie.
 8. Terminowe dokonywanie wpłat pobranych należności na rachunek bankowy Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.
 9. Dokonywanie zajęć ruchomości, zwózek i sprzedaży zajętych ruchomości.
 10. Załatwianie spraw związanych z likwidacją tytułów wykonawczych.
 11. Prowadzenie korespondencji z uczestnikami postępowania egzekucyjnego.
 12. Przygotowywanie postanowień wydawanych w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym.
 13. Podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania powstawania zaległości zagrożonych przedawnieniem. 

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie min. średnie.
 2. Doświadczenie w pracy w egzekucji administracyjnej.
 3. Znajomość przepisów z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 

Wymagania dodatkowe:

 • 3-letni staż pracy w egzekucji administracyjnej;
 • preferowany kierunek wykształcenia: ekonomiczne  lub  prawno-administracyjne;
 • znajomość przepisów następujących aktów prawnych: Ustawy o rachunkowości, Ustawy o finansach publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ustawy ordynacja podatkowa;
 • doświadczenie w zakresie obsługi interesantów;
 • umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów, regulujących sprawy na zajmowanym stanowisku;
 • umiejętność posługiwania się danymi numerycznymi;
 • obowiązkowość i systematyczność;
 • fachowość i profesjonalizm w działaniach;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office); 
   
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz interpersonalne;
 • nienaganna kultura osobista.
 • prawo jazdy kat. B. 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • podanie (list motywacyjny);
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza korzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 poz. 1458);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych. 

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane. 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych oraz praca w terenie. 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%. 

Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty,  prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia: 23.06.2014r. włącznie (do godziny 15:30), z powołaniem numeru oferty. 

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej. 

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru, oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9888
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-06-09 15:31:40