Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Data publikacji: 27.05.2014r.

Nr ref.: DKP.2110.9.2014

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko:  DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ

Informacje dodatkowe: umowa o pracę.

 

Zakres podstawowych czynności:

 1. Prowadzenie ewidencji analitycznej należności i wpłat z tytułu opłat za odbiór
  i zagospodarowanie odpadów.
 2. Uzgadnianie, na koniec każdego miesiąca, stanu należności i wpłat z tytułu opłat
  w ewidencji analitycznej z syntetyką prowadzoną przez księgowość budżetową.
 3. Dekretacja dowodów bankowych z rachunków bankowych dotyczących opłat oraz rozliczanie wpłat z należnościami z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
 4. Sporządzanie dziennych raportów sumarycznych stanowiących podstawę księgowań
  w syntetyce w zakresie opłat.
 5. Uzgadnianie i wyjaśnianie wpłat z Działami: Opłat, Egzekucji oraz urzędami skarbowymi na terenie kraju.
 6. Dokonywanie zwrotów nadpłat z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
 7. Okresowe uzgadnianie i potwierdzanie sald rozrachunków z kontrahentami.
 8. Sporządzanie tytułów wykonawczych oraz ich ewidencja w celu przesłania do Działu Egzekucji oraz do urzędów skarbowych na terenie kraju w celu ściągnięcia należnych kwot w drodze egzekucji administracyjnej.
 9. Sprawdzanie zgodności kosztów ustalonych przez urzędy skarbowe z tytułu opłaty
  za czynności egzekucyjne od zrealizowanych tytułów wykonawczych:

a)  dotyczących kwot zapłaconych na podstawie tytułów wykonawczych,

b)  przesłanych z relacją poborcy skarbowego lub protokołem o nieściągalności.

 1. Aktualizacja ewidencji tytułów wykonawczych znajdujących się w Dziale Egzekucji
  oraz w urzędach skarbowych w związku z dokonywaniem wpłat bezpośrednio
  na rachunek bankowy Związku lub zwracanych bez realizacji oraz ponowne drukowanie tytułów wykonawczych po wprowadzeniu zmian.
 2. Sporządzanie zażaleń na postanowienia naczelników urzędów skarbowych
  i przekazywanie ich do izb skarbowych.
 3. Wydawanie postanowień z zakresu prowadzonej windykacji opłat za odbiór
  i zagospodarowanie odpadów.

 

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie min. średnie.
 2. Nieposzlakowana opinia.
 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

 

Wymagania dodatkowe:

 • 3-letni staż pracy;
 • preferowany kierunek wykształcenia: ekonomiczne  lub  prawno-administracyjne;
 • znajomość przepisów następujących aktów prawnych: Ustawy o rachunkowości, Ustawy
  o finansach publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ustawy ordynacja podatkowa;
 • doświadczenie w zakresie obsługi interesantów;
 • umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów, regulujących sprawy na zajmowanym stanowisku;
 • umiejętność posługiwania się danymi numerycznymi;
 • obowiązkowość i systematyczność;
 • fachowość i profesjonalizm w działaniach;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office);
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz interpersonalne;
 • nienaganna kultura osobista.

 

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • podanie (list motywacyjny);
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności
  (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych. 

 

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

 

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w wymiarze pełnego etatu;
 • praca w siedzibie Biura Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”;
 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.

 

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
(w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

 

 

Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia: 10.06.2014r. włącznie (do godziny 15:30), z powołaniem numeru oferty.

 

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.

 

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru, oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7597
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-05-27 14:59:12