Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Data publikacji: 25.11.2013r.

Nr ref.: DKP.2110.22.2013

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko:  DS. MONITORINGU ELEKTRONICZNEGO

Informacje dodatkowe: umowa o pracę.

 

Zakres podstawowych czynności:

 1. Prowadzenie prac wdrożeniowych aplikacji do identyfikacji RFID,GSM/WAGA
  z uczestnictwem w przygotowaniu i przeprowadzeniu zakupu aplikacji.
 2. Współpraca z adminem aplikacji do zarządzania odpadami komunalnymi w zakresie integracji z systemem identyfikacji RFID/GSM/WAGA/KODY KRESKOWE celem zapewnienia wsparcia technicznego operatorom aplikacji i zapewnienia ciągłości funkcjonowania aplikacji.
 3. Współpraca z adminem aplikacji do zarządzania gospodarką odpadową podczas szkoleniu operatorów aplikacji do zarządzania odpadami komunalnymi oraz podstawowego użytkowania informacji z systemu identyfikacji RFID,GSM/WAGA.
 4. Zapewnienie, wspólnie z administratorem danych osobowych, bezpieczeństwa dokumentacji elektronicznej.
 5. Zapewnienie wsparcia dla użytkowników komputerów Zespołu Monitoringu Elektronicznego w zakresie obsługi standardowego softwaru, Office Web Apps, eWork Flow, poczty elektronicznej MS Exchange (lub innej).
 6. Nadzór nad outsourcingowymi usługami Zespołu Monitoringu Elektronicznego.
 7. Współpraca przy wdrożeniu e-obiegu dokumentów elektronicznych na platformie SharePointa lub innej.
 8. Szkolenie pracowników Zespołu Monitoringu Elektronicznego w zakresie obsługi MS SharePointa lub innej aplikacji e-obiegu dokumentów elektronicznych.
 9. Nadzór nad pracownikami Zespołu Monitoringu Elektronicznego w zakresie posługiwania się aplikacją e-workflow oraz przestrzegania procedur wynikających
  z Instrukcji Kancelaryjnej.
 10. Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej i gwarancyjnej wyposażenia Zespołu Monitoringu Elektronicznego.
 11. Monitorowanie terminów licencji oprogramowania oraz legalności oprogramowania na stanowiskach roboczych Zespołu Monitoringu Elektronicznego.
 12. Ponoszenie odpowiedzialności za sprawne funkcjonowanie sieci komputerowej
  i terminali Zespołu Monitoringu Elektronicznego (zwirtualizowane serwery, terminali, backup), współpracę z dostawcą usług outsourcingowych (apps i infrastruktury IT), urządzeń biurowych (typu: drukarka, urządzenia wielofunkcyjne itp.), multimedialnych oraz oprogramowania w Zespole Monitoringu Elektronicznego.

 

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie średnie.
 2. Nieposzlakowana opinia.
 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowane wykształcenie wyższe techniczne lub informatyczne.
 2. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office, Internet, aplikacje webowe) i urządzeń biurowych.
 3. Znajomość zagadnień wykorzystywania tagów RFID, GPS, kodów kreskowych.
 4. Zorientowanie profesjonalne na wykorzystywanie procesów informatycznych.
 5. Znajomość środowiska pracy aplikacji do monitorowania floty pojazdów.
 6. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 7. Prawo jazdy kat. B.
 8. Silna motywacja, wysokie poczucie odpowiedzialności i zaangażowania.
 9. Umiejętność organizacji pracy i ustalania priorytetów.
 10. Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu.
 11. Umiejętność pracy zespołowej.
 12. Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne.
 13. Nienaganna kultura osobista.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • podanie (list motywacyjny);
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych.

 

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w wymiarze pełnego etatu;
 • praca w siedzibie Biura Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”;
 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty,  prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia: 06.12.2013r. włącznie (do godziny 15:30), z powołaniem numeru oferty.

 

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.

 

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7882
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 13:19