Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Oferta: nr 5/2012

Data publikacji: 05.12.2012r.
Nr ref.: ZMGOAP - 5/12
Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
Stanowisko: KIEROWNIK DZIAŁU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Informacje dodatkowe: umowa o pracę, 1 etat

Zakres podstawowych czynności

 • Nadzór nad prowadzeniem rejestru działalności regulowanej;
 • Sporządzanie analiz i sprawozdań;
 • Współpraca z Regionalną Instalacją;
 • Prowadzenie zestawień ilościowych i jakościowych odpadów;
 • Aktywny udział w działaniach związanych z wdrożeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi.


Wymagania obowiązkowe

1. Wykształcenie wyższe.
2. Minimum pięcioletni staż pracy, w tym przynajmniej dwuletnie doświadczenie w kierowaniu zespołem oraz doświadczenie w obszarach związanych z ochroną środowiska, gospodarką komunalną.
3. Znajomość regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem samorządów terytorialnych.
4. Znajomość przepisów z zakresu gospodarowania odpadami, utrzymaniem czystości, ochroną środowiska (poparta doświadczeniem zawodowym).
5. Nienaganna kultura osobista.
6. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenia i kursy z zakresu zarządzania;
 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office).


Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • Podanie (list motywacyjny);
 • Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza korzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 poz. 1458).

Proces rekrutacji obejmuje

 • analizę dokumentów aplikacyjnych;
 • wywiad kwalifikacyjny.


Inne dokumenty

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

-Siedziba pracodawcy jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

-W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia 17.12. 2012r.

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133 poz. 883).

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10110
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-12-06 09:49:50