Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KTO SKŁADA DEKLARACJĘ?

Kto składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składają właściciele nieruchomości, a przez właściciela ustawodawca rozumie także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (np. na podstawie umowy najmu, dzierżawy itd.) 

Ponadto, jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Kiedy pojawia się obowiązek złożenia deklaracji?

Dla nieruchomości zamieszkanych obowiązek złożenia pierwszej deklaracji pojawia się w momencie zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca, dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne obowiązek pojawia się wraz z rozpoczęciem wytwarzania odpadów komunalnych. Na złożenie deklaracji właściciel nieruchomości ma 14 dni.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi np. zwiększenie/zmniejszenie liczby osób zamieszkujących na nieruchomości lub zwiększenie/zmniejszenie ilości powstających odpadów komunalnych, należy złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Zdarza się, że składane deklaracje zawierają błędy lub braki wymagające złożenia korekty deklaracji uwzględniającej poprawne dane.

Drodzy Mieszkańcy! W przypadku zakończenia zamieszkiwania/wytwarzania odpadów komunalnych np. w związku ze sprzedażą nieruchomości lub zakończeniem umowy najmu, należy złożyć deklarację, a jako powód jej złożenia wskazać „wygaśnięcie obowiązku”. W takiej deklaracji nie podaje się kwot do zapłaty za miesiąc.

Dane właściciela nieruchomości w kolejnej deklaracji muszą być tożsame z danymi właściciela zawartymi w pierwszej deklaracji. Inaczej mówiąc, jeżeli małżonkowie są współwłaścicielami nieruchomości, a deklaracja była złożona na dane żony, to kolejna, składana na skutek zmiany deklaracja również musi wskazywać żonę jako właściciela nieruchomości.

Współwłaściciele nieruchomości składają deklarację wspólnie wskazując jednocześnie wszystkie dane osobowo-adresowe wraz z numerami PESEL i składają podpisy na deklaracji. Formularz deklaracji zawiera miejsce na dane dwóch współwłaścicieli, a dane pozostałych należy wskazać w załączniku DOP-1.

Spółka cywilna to podmiot, który w świetle przepisów obowiązującego prawa nie spełnia warunków do uznania go za właściciela nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 u.c.p.g., a tym samym do nadania mu statusu podatnika opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku, jeśli są Państwo wspólnikami spółki cywilnej składana deklaracja musi zawierać wszystkie dane osobowe i adresowe wspólników wraz z ich numerami PESEL. Każda składana deklaracja musi zawierać podpisy wszystkich wspólników spółki. Jeśli spółka liczy więcej niż dwóch wspólników należy wypełnić załącznik DOP-1.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podpisują osoby fizyczne, których dane wskazane zostały w części B deklaracji oraz w załączniku DOP-1.

Jeśli składającym jest osoba prawna wskazująca numer NIP, deklarację podpisują osoby upoważnione do jej reprezentowania np. zgodnie z zapisami zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Wspólnota mieszkaniowa składa deklarację wskazując nazwę oraz numer NIP, podpisuje ją zarząd wspólnoty zgodnie z uchwałą wspólnoty, która musi być przedłożona do organu podatkowego w celu potwierdzenia sposobu reprezentacji oraz możliwości weryfikacji osób do tego uprawnionych (również, gdy następuje zmiana składu zarządu).

UWAGA! ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI MOŻE DZIAŁAĆ W IMIENIU WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI TYLKO NA PODSTAWIE POWIERZONEGO ZARZĄDU - zgodnie z art. 18 ustawy o własności lokali (tekst. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 737) LUB NA PODSTAWIE UDZIELONEGO PRZEZ WSPÓLNOTĘ MIESZKANIOWĄ PEŁNOMOCNICTWA. 

W PRZYPADKU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI UMOWA O ZARZĄDZANIE NIE JEST WYSTARCZAJĄCA DO DZIAŁANIA W IMIENIU WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI.

Dla nieruchomości, na których znajdują się Rodzinne Ogrody Działkowe deklarację składa stowarzyszenie ogrodowe. W przypadku ogrodów należących do Polskiego Związku Działkowców stowarzyszeniem ogrodowym jest PZD.

Gdzie złożyć wypełnioną deklarację?

  • Wypełnioną w całości deklarację należy wysłać pocztą na adres Biura Związku ZM GOAP (ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań);
  • Deklaracje można złożyć drogą elektroniczną korzystając z platformy ePUAP.

Co w przypadku, jeśli nie zostanie złożona deklaracja?

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Zarząd Związku Międzygminnego GOAP określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Metryka

  • opublikował: Magdalena Kostowiecka
    data publikacji: 2021-12-30 13:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1910
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-30 13:02:41