Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

 

Data publikacji: 16.05.2019 r.

Nr ref.: DO.2110.18.2019

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko: ds. obsługi klienta w delegaturze w Czerwonaku

Informacje dodatkowe: umowa o pracę na zastępstwo

ZAKRES PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI:

 1. Udzielanie klientom informacji dotyczących zasad funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami, udzielanie odpowiedzi na szczegółowe zapytania mieszkańców.
 2. Obsługa bezpośrednia i telefoniczna klientów w zakresie spraw związanych z gospodarką komunalną i płatnościami.
 3. Przyjmowanie skarg, wniosków, uwag, rozpatrywanie ich w zakresie swoich kompetencji.
 4. Przygotowywanie odpowiedzi na pisma, przekazywanie ich do akceptacji przełożonego oraz wysyłanie poprzez kancelarię.
 5. Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, udzielanie pomocy w zakresie prawidłowego wypełniania deklaracji.
 6. Obsługa zgłoszeń i reklamacji w systemie ticketowym.
 7. Kooperacja z innymi działami Biura Związku w zakresie pozyskiwania informacji, uzgadniania stanowiska w określonych sprawach oraz udzielania odpowiedzi klientom.
 8. Współpraca z zewnętrznymi interesariuszami w zakresie realizowanych zadań.
 9. Przeprowadzenie kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 10. Prowadzenie czynności inwentaryzacyjnych na terenie Związku Międzygminnego

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie średnie.
 2. Znajomość Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.
 3. Znajomość przepisów następujących aktów prawnych: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawa o odpadach, Kodeks postępowania administracyjnego, Ordynacja podatkowa oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 7. Prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 1. Wykształcenie wyższe; preferowany kierunek wykształcenia: gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska, administracja.
 2. Umiejętność sprawnego pisania na komputerze.
 3. Umiejętność obsługi MS Excel, formularzy on-linowych, przeglądarek internetowych.
 4. Dodatkowym atutem będzie znajomość obsługi aplikacji takich jak: MS Office 365 z webowymi wersjami Worda, Excela oraz Exchang’em, Lynk’em, aplikacji typu CRM/ERP, ticketowej do zarządzania zapytaniami, śledzenia przebiegu spraw oraz udzielania odpowiedzi.
 5. Wysokie poczucie odpowiedzialności i zaangażowania.
 6. Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i komunikacyjne.
 7. Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu.
 8. Zdolność do realizacji kilku zadań jednocześnie.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • podanie (list motywacyjny);
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych  osobowych i ustawą z dnia  21 listopada 2008r. o  pracownikach samorządowych.

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w wymiarze pełnego etatu;
 • praca na terenie wszystkich gmin tworzących Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
 • praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych. 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%. 

Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia: 27.05.2019 r. włącznie (do godziny 15:30), z powołaniem numeru oferty.

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawa: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych jest Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z siedzibą przy ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz art. 6 (1) lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO”.
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: ds. obsługi klienta w delegaturze w Czerwonaku.
 4. Inspektorem Ochrony Danych w Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z siedzibą przy ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań jest Pan Jarosław Bartkowiak (kontakt: iod@goap.org.pl)
 5. Posiadają Państwo prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 2. sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 3. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych
  w art. 21 RODO;
 6. przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 1. Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu.
 2. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, w trakcie przeprowadzania rekrutacji.
 3. Jeżeli uważają Państwo, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie
  z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Magdalena Kostowiecka
  data publikacji: 2019-05-16 15:05
 • zmodyfikował: Magdalena Kostowiecka
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-06 12:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5462
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-06-06 12:32:01