Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań (zwana dalej „GOAP”);

2.Inspektorem Ochrony Danych w GOAP jest Pan Jarosław Bartkowiak, z którym można kontaktować się za pośrednictwem skrzynki e-mail: iod@goap.org.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez GOAP w celu realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r., poz.2010), za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit a RODO) lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków wynikających umów (art. 6 ust. 1 lit a RODO) lub przepisów ustaw (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub w zakresie realizowanych zadań publicznych związanych z wywozem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być operator odbierający odpady z terenu Państwa Gminy wyłoniony w drodze przetargu, z którym Administrator zawarł umowę;

5. Pani/Pana dane osobowe, w tym podstawowe dane kontaktowe GOAP przetwarza tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celu jakim jest odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, w celu ściągnięcia, monitorowania i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w celu zapewnienia technicznej obsługi bazy danych;

6. GOAP Pani/Pana dane osobowe będzie przechowywał w czasie określonym przepisami prawa oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną GOAP;

7. W ramach uprawnień dotyczących Pani/Pana danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania/uzupełnienia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych*,
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) *,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych stosownie do złożonego wniosku) *,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

* jeżeli nie jest to sprzeczne z innymi przepisami krajowymi lub UE

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z usług świadczonych przez GOAP.

10. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Kostowiecka
 • opublikował: Magdalena Kostowiecka
  data publikacji: 2020-06-24 13:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3632
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-06-24 13:27:33