Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Data publikacji: 11.06.2014

Nr ref.: DKP.2110.12.2014

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko:  DS. EDUKACJI I PROMOCJI

Informacje dodatkowe: umowa o pracę.

 

 

Zakres podstawowych czynności:

 1. Przygotowywanie artykułów i tekstów informacyjnych.
 2. Koordynowanie i prowadzenie outdoorowych akcji informacyjnych oraz promocyjnych.
 3. Inicjowanie i prowadzenie wspólnych działań edukacyjnych z placówkami oświatowymi.
 4. Udział w kampaniach informacyjnych Związku.
 5. Opracowywanie wydawnictw i materiałów promocyjnych.
 6. Współpraca z mediami.
 7. Przygotowywanie planów kampanii oraz analiz i opracowań.

 

 

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Nienaganna kultura osobista.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień związanych z ekologią i ochroną środowiska;
 • zdolności pedagogiczne;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office).
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • doświadczenie zawodowe w obszarach związanych z zakresem czynności;
 • silna motywacja i zaangażowanie;
 • wysoki poziom umiejętności społecznych;
 • prawo jazdy kat. B.

 

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • podanie (list motywacyjny);
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności
  (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza korzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 poz. 1458);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych. 

 

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

 

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w wymiarze pełnego etatu.

 

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
(w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

 

 

Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty,  prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia: 25.06.2014r. włącznie (do godziny 15:30), z powołaniem numeru oferty.

 

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.

 

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru, oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8990
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-06-11 14:20