Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Data publikacji: 27.03.2014r.

Nr ref.: DKP.2110.4.2014

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko:  DS. KONTROLI TERENOWEJ

Informacje dodatkowe: umowa o pracę.

 

Zakres podstawowych czynności:

 1. Kontrola właścicieli nieruchomości z przestrzegania  przepisów  Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisów prawa miejscowego.
 2. Kontrola przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
 3. Kontrola firm odbierających odpady komunalne w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i podpisane w tym zakresie umowy ze Związkiem.
 4. Kontrola instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i podpisane w tym zakresie umowy ze Związkiem.
 5. Monitoring i kontrola nieprawidłowości wynikających ze złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości a stanem faktycznym wynikającym z raportów miesięcznych od wykonawców oraz składanych reklamacji.
 6. Współpraca z innymi organami min.: Strażą Miejską, Urzędami Gminnymi, Policją, WIOŚ, Prokuraturą.
 7. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie działalności Oddziału Kontroli.
 8. Współpraca w zakresie obsługi systemu gospodarki odpadami z wszystkimi Oddziałami Działu Gospodarki Komunalnej.

 

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Nieposzlakowana opinia.
 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Wymagania dodatkowe:

 • preferowany kierunek wykształcenia: z zakresu ochrony środowiska lub administracji;
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej;
 • doświadczenie w pracy w zakresie w/w czynności;
 • znajomość przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami;
 • samodzielność, komunikatywność, dyspozycyjność;
 • umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu oraz samoorganizacji pracy własnej;
 • odporność na stres;
 • silna motywacja i zaangażowanie;
 • nienaganna kultura osobista
 • prawo jazdy kat. B.

 

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • podanie (list motywacyjny);
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych. 

 

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w wymiarze pełnego etatu;
 • praca w siedzibie Biura Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” oraz na terenie gmin należących do Związku;
 • praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty,  prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia: 09.04.2014r. włącznie (do godziny 15:30), z powołaniem numeru oferty.

 

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.

 

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru, oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Metryka

 • opublikował: Walerian Ignasiak
  data publikacji: 2014-03-27 15:25
 • zmodyfikował: Walerian Ignasiak
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-27 15:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9054
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-03-27 15:28:51