Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca zamierzający na terenie obszaru działania Związku prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. Wpis do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Na podstawie art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z dnia 17.02.2012 r. poz. 391 ze zm.) wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

• firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

• numer identyfikacji podatkowej (NIP),

• numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

• określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:
dowód uiszczenia opłaty skarbowej określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2006r. ze. zm. (opłata nie dotyczy podmiotu, który na dzień 01.01.2012 r. posiada zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości). Wysokość opłaty skarbowej wynosi 50,00 zł, płatne: na konto Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Nieopodatkowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20: ING Bank Śląski S.A. Nr 20 1050 1520 1000 0023 4950 2845 lub w Oddziale Banku ING Bank Śląski S.A., Pl. Kolegiacki 17 (budynek Urzędu, czynny w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki od 7.30-17.00, w pozostałe dni robocze od 7.30-15.30) oraz u inkasentów opłaty skarbowej wyznaczonych uchwałą Nr XXX/427/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 17 kwietnia 2012r.

• oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

„Oświadczam, że:
1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, określone w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z dnia 17.02.2012r. poz. 391 ze zm.)”

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:
firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
• oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
• podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem
• imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3630
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-03-26 15:20