Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

 

Data publikacji: 20.06.2013r.

Nr ref.: DKP.2110.14.2013

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko:  DS. OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Informacje dodatkowe: umowa o pracę.

 

Zakres podstawowych czynności

 

 1. Przyjmowanie, weryfikacja i kontrola deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Obsługa aplikacji systemu informatycznego w zakresie działalności działu, w tym: wprowadzanie do systemu deklaracji oraz korekt deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Prowadzanie korespondencji dotyczącej właścicieli nieruchomości  zgodnie z obowiązującą w Związku instrukcją kancelaryjną.
 4. Obsługa klienta (właścicieli nieruchomości) w zakresie dot.  składanych deklaracji oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Prowadzenie postępowań w przypadku niezłożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji.
 6. Prowadzenie postepowań w przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej.

 

Wymagania obowiązkowe

 

 1. Wykształcenie minimum średnie.
 2. Znajomość przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 3. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office, Internet, aplikacje webowe) i urządzeń biurowych.
 4. Umiejętność samodzielnego organizowania pracy i ustalania priorytetów.
 5. Nienaganna kultura osobista.
 6. Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne.
 7. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 8. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 9. Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe

 

 1. Wykształcenie wyższe, preferowany kierunek wykształcenia: ochrona środowiska, prawo, administracja.
 2. Wysokie poczucie odpowiedzialności i zaangażowania.
 3. Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu.
 4. Silna motywacja i zaangażowanie.

 

Wymagane dokumenty

 

 • Życiorys (CV);
 • Podanie (list motywacyjny);
 • Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenie);
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza korzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 poz. 1458).

 

Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 

 • Praca biurowa, przy komputerze;
 • Kontakt z klientem;
 • Praca w wymiarze pełnego etatu.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

 

Składanie ofert

 

Oferty, zawierające wymienione dokumenty,  prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.07. 2013r. włącznie (do godziny 15.30) w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją „Nabór na stanowisko ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej.

 

 

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133 poz. 883).

 

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty oraz, że nadesłane oferty nie będą odsyłane.

 

Rejestr zmian

 • zmieniono 2013-06-20 12:31 przez Walerian Ignasiak
 • zmieniono 2013-06-20 12:36 przez Walerian Ignasiak

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9682
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-06-20 12:36